Foredragsbetingelser


Betingelser for foredrag

1. Kontrakten er først bindende, når Mugesh Consulting har fået kontrakten retur fra arrangøren i underskrevet stand.

2. Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 10 % af honoraret. Ved afbestilling mere end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 3 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.Ved afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets afholdelse, men hvor ny dato for afholdelse aftales betales 100% af honoraret for det aflyste (første) arrangement, mens der kun betales 50% af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

3. Fakturering vil ske senest 7 dage efter arrangementets gennemførelse. Arrangør har efterfølgende 14 dage til at betale fakturaen. Overskrides betalingsdatoen, vil Mugesh Consulting sende påmindelse til arrangør, som herefter har 7 dage til at besvare påmindelsen eller / betale det skyldige beløb. Besvares eller indbetales det skyldige beløb ikke, sendes der en ny faktura med tilføjet rykkergebyr på 100,00kr.

 

 

4. Mugesh Consulting kan ved foredrag (enkeltdagsengagementer) begære kontrakten ophævet på grund af:

a. Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest.
b. Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.

5. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt at arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.

6. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. Såfremt, at engagerede bliver forhindret i at gennemføre engagementet, vil Mugesh Consulting finde en ny dato for afholdelse af foredraget uden merpris.

7. Optagelse af arrangement må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Mugesh Consulting.

8. Det er arrangørens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.

9. Det pålægger arrangøren at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til arrangementet i tilfælde af sygdom eller lign.

10. Vi opbevarer dine persondata dog maksimalt 3 år, hvorefter dine oplysninger slettes i henhold til persondataforordningen (GDPR).